Hiểu Rõ Yêu Cầu và Trách Nhiệm Khi Ký “Đơn Cam kết Hỗ trợ” (Form I-864)

USCIS

EN ES Fil FR KO

Di trú dựa trên gia đình, cũng như một số trường hợp di trú dựa trên việc làm, yêu cầu nộp Đơn Cam kết Hỗ trợ (Form I-864). Cái này là một hợp đồng pháp lý ràng buộc đảm bảo trách nhiệm tài chính của người bảo trợ đối với người di dân. Người bảo trợ cam kết hỗ trợ tài chính cho người xin diện cho đến khi họ trở thành công dân Hoa Kỳ hoặc đã làm việc tại Hoa Kỳ trong 40 quý, để tránh cho họ trở thành gánh nặng cho chính phủ Hoa Kỳ.

Yêu cầu về thu nhập

Để trở thành người bảo trợ và ký Đơn Cam kết Hỗ trợ, hầu hết mọi người cần phải có thu nhập của hộ gia đình (bao gồm cả người được bảo trợ) ít nhất là 125% so với hướng dẫn nghèo của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nếu người bảo trợ là thành viên quân đội đang hoạt động, thì 100% là đủ. “Kích thước hộ gia đình” bao gồm cả người bảo trợ và người được bảo trợ, vì vậy kích thước hộ gia đình tối thiểu là hai người, bao gồm cả người bảo trợ và người xin diện.

Dưới đây là yêu cầu tài chính cho người cư trú tại 48 tiểu bang liên tiếp, hoặc Quận Columbia, Puerto Rico, Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ, Guam và Lãnh thổ Bắc Mariana. Nếu bạn cư trú tại Alaska hoặc Hawaii, yêu cầu sẽ cao hơn một chút.

Yêu cầu tài chính năm 2023/2024 cho Đơn Cam kết Hỗ trợ
(Không bao gồm người cư trú Alaska hoặc Hawaii)

Kích thước hộ gia đình Dòng nghèo × 100%
(Thành viên quân đội đang hoạt động)
Dòng nghèo × 125%
(Những người bảo trợ khác)
2 $19,720 $24,650
3 $24,860 $31,075
4 $30,000 $37,500
5 $35,140 $43,925
6 $40,280 $50,350
7 $45,420 $56,775
8 $50,560 $63,200
Mỗi người bổ sung Cộng thêm $5,140 Cộng thêm $6,425

Nếu thu nhập của người bảo trợ không đủ, các tài sản khác như tiền tiết kiệm, cổ phiếu hoặc bất động sản có thể được sử dụng để bổ sung thu nhập. Giá trị của những tài sản này phải ít nhất bằng năm lần hiệu chênh giữa thu nhập yêu cầu và thu nhập thực tế của người bảo trợ. Tuy nhiên, nếu một công dân Hoa Kỳ bảo trợ vợ hoặc con cái trên 18 tuổi của mình, giá trị tài sản chỉ cần bao phủ ba lần hiệu chênh. Trong trường hợp một công dân Hoa Kỳ nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi nước ngoài, chỉ cần bao phủ số tiền còn lại. Ngoài ra, cho phép có nhiều người bảo trợ (đồng bảo trợ).

Một số bạn đọc hỏi liệu họ có thể sử dụng tài sản thực của mình như một bảo đảm. Tài sản ròng của ngôi nhà có thể được sử dụng để bảo trợ về thu nhập. “Tài sản ròng” chỉ là giá trị ước tính của ngôi nhà trừ số tiền còn nợ. Bạn cần cung cấp thông tin như đánh giá của ngôi nhà (do một thẩm định viên có giấy phép thực hiện), giấy chứng nhận sở hữu và bản kê khai nợ nần (nếu có số dư nợ).

Có thể sử dụng trợ cấp thất nghiệp không?

Một số bạn đọc hỏi: “Tôi biết rằng trợ cấp thất nghiệp được coi là thu nhập chịu thuế, nhưng liệu tôi có thể sử dụng chúng khi ký Đơn Cam kết Hỗ trợ không?”

Tôi không tìm thấy hướng dẫn cụ thể trong Sổ tay Chính sách USCIS mới nhất. Tuy nhiên, phiên bản năm 2006 nói rằng khi điền vào Đơn I-864:

The sponsor may, of course, rely on retirement benefits, unemployment compensation, workman’s compensation, or other benefits that the sponsor has received, that must be included as taxable income. The duration of the sponsor’s eligibility for these benefits may be relevant in determining the sponsor’s ability to maintain his or her income over time.

(Người bảo trợ tất nhiên có thể dựa vào lợi ích hưu trí, tiền trợ cấp thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động hoặc các lợi ích khác mà người bảo trợ đã nhận được, phải được tính vào thu nhập chịu thuế. Thời gian người bảo trợ được hưởng các lợi ích này có thể có liên quan để xác định khả năng người bảo trợ duy trì thu nhập của mình trong thời gian dài.)

Điều này có nghĩa là (1) trợ cấp thất nghiệp có thể được tính vào thu nhập, nhưng (2) USCIS sẽ xem xét xem thu nhập của bạn có ổn định không, bao gồm cả thời gian nhận trợ cấp thất nghiệp. Vì lý do này, một luật sư di trú từ Công ty Luật JQK ở Los Angeles đã khuyến nghị trong video YouTube dưới đây rằng, vì trợ cấp thất nghiệp có ngày kết thúc và không được coi là “thu nhập liên tục,” nên không nên bao gồm chúng trong Đơn I-864 của bạn.

Q: Can we show as income from unemployment insurance?

(C: Chúng ta có thể sử dụng tiền trợ cấp thất nghiệp như một nguồn thu nhập không?)

A: No. I’m assuming you’re talking about the Affidavit of Support. When you’re going to show financial documents for an Affidavit of Support Form I-864, you have to show continued income. Unemployment income has an end date to it. So that’s not something you use. It’s really just work income that you’re getting. That’s what you should use for the Affidavit of Support.

(T: Không. Tôi giả sử bạn đang nói về Đơn Cam kết Hỗ trợ. Khi bạn chuẩn bị tài liệu tài chính cho Đơn I-864, bạn phải chứng minh thu nhập liên tục. Trợ cấp thất nghiệp có ngày kết thúc. Vì vậy, đó không phải là điều bạn nên sử dụng. Bạn chỉ nên sử dụng thu nhập từ công việc bạn đang làm. Đó là điều bạn nên dùng cho Đơn Cam kết Hỗ trợ.)

Ngoài trợ cấp thất nghiệp, các nguồn thu nhập khác như tiền bảo hiểm nhân thọ, Thu nhập Khuyết tật Xã hội (SSDI), tiền trợ cấp nuôi con và tiền đền bù hợp pháp cũng có thể được tính vào thu nhập.

Trách nhiệm của người bảo trợ

Như cái tên đã gợi ý, ai ký “Đơn Cam kết Hỗ trợ” đang cung cấp “hỗ trợ tài chính” cho người xin diện. “Đơn Cam kết Hỗ trợ” là một hợp đồng pháp lý, và nếu người xin diện sử dụng các lợi ích của chính phủ, chính phủ có quyền yêu cầu người bảo trợ bồi thường. Trách nhiệm bảo trợ này kéo dài cho đến khi:

 • Người xin diện trở thành công dân Hoa Kỳ, hoặc
 • Người xin diện đã làm việc tại Hoa Kỳ trong 10 năm, hoặc
 • Hoặc người xin diện hoặc người bảo trợ đã qua đời, hoặc
 • Người xin diện từ bỏ thẻ xanh và rời khỏi Hoa Kỳ.

Nếu bạn đang bảo trợ cho vợ/chồng của mình, hãy lưu ý rằng việc ly hôn không chấm dứt trách nhiệm bảo trợ của bạn. Ngay cả khi sau này bạn ly hôn, bạn vẫn phải chịu trách nhiệm về bất kỳ lợi ích chính phủ nào mà người cũ của bạn sử dụng, miễn là họ chưa trở thành công dân Hoa Kỳ, làm việc tại Hoa Kỳ trong 10 năm, qua đời hoặc từ bỏ thẻ xanh và rời nước này.

Những gì tôi sẽ phải chịu trách nhiệm?

Theo hướng dẫn của USCIS, các chương trình lợi ích sau đây thuộc loại Lợi ích Công cộng Có Khoản kiểm tra Cơ sở Liên bang, và nếu người được bảo trợ sử dụng các lợi ích này, chính phủ có thể yêu cầu người bảo trợ bồi thường:

 • Tem thực phẩm
 • Medicaid
 • Thu nhập Bổ sung An sinh Xã hội (SSI)
 • Chương trình Hỗ trợ Tạm thời cho Những Gia đình Cần Giúp Đỡ (TANF)
 • Chương trình Bảo hiểm Sức khỏe Trẻ em của Nhà nước (SCHIP)

Ngoài ra, một số chương trình lợi ích được cung cấp bởi các chính quyền bang cũng có thể được Kiểm tra Cơ sở, và chính phủ có thể có quyền yêu cầu người bảo trợ bồi thường. Nếu không chắc chắn, nên liên hệ với cơ quan chính phủ cung cấp chương trình lợi ích cụ thể để được làm sáng tỏ.

Những gì tôi SẼ KHÔNG chịu trách nhiệm?

 • Medicaid Khẩn cấp
 • Trợ giúp khẩn cấp không dùng tiền mặt trong thời gian ngắn
 • Medicaid Khẩn cấp
 • Trợ giúp khẩn cấp không dùng tiền mặt trong thời gian ngắn
 • Chương trình bữa trưa trường học
 • Tiêm chủng và điều trị các bệnh truyền nhiễm
 • Hỗ trợ sinh viên giáo dục đại học
 • Một số hỗ trợ nhận nuôi và chăm sóc trẻ em
 • Chương trình Head Start cho giáo dục sớm
 • Các chương trình được cung cấp dưới Đạo luật Giáo dục Tiểu học và Trung học (ESEA)
 • Các chương trình đào tạo lực lượng lao động

Tôi cần phải nộp Đơn I-864 không?

Hướng dẫn điền Đơn I-864 cung cấp hướng dẫn rõ ràng về vấn đề này:

 • Tất cả các di dân dựa trên gia đình và người thân cận đều phải điền Đơn I-864.
 • Di dân dựa trên việc làm mà có người thân là người làm chủ hoặc có người thân sở hữu 5% trở lên cổ phần trong công ty phải điền Đơn I-864. Các di dân dựa trên việc làm khác không cần điền Đơn I-864.

Ngoại lệ:

 • Di dân đã tích lũy được 40 quý hợp lệ làm việc tại Hoa Kỳ không cần tài trợ tài chính.
 • Di dân sẽ ngay lập tức nhận quốc tịch Hoa Kỳ sau khi nhập cư không cần điền Đơn I-864 (ví dụ: trẻ em sinh ra ở nước ngoài của công dân Hoa Kỳ).
 • Các quả phụ, các quả phụ góa chồng, và các vợ chồng và con cái bị lạm dụng đã được phê chuẩn Đơn I-360 không cần tài trợ tài chính.

Ai cần ký Đơn I-864?

Trang web USCIS giải thích:

Nếu bạn đã nộp đơn xin thị thực nhập cư cho người thân của mình, bạn phải là người bảo trợ. Bạn cũng phải trên 18 tuổi và là công dân Hoa Kỳ hoặc cư dân thường trú. Bạn phải có chỗ cư trú tại Hoa Kỳ hoặc các lãnh thổ hoặc quần đảo thuộc Hoa Kỳ. Thông thường, yêu cầu này có nghĩa là bạn phải thực sự sống tại Hoa Kỳ, hoặc một lãnh thổ hoặc quần đảo, để có thể trở thành người bảo trợ. Nếu bạn sống ở nước ngoài, bạn vẫn có thể đủ điều kiện để trở thành người bảo trợ nếu bạn có thể chứng minh rằng việc cư trú của bạn ở nước ngoài là tạm thời và bạn vẫn có chỗ cư trú tại Hoa Kỳ.

Đối với di trú dựa trên gia đình, người thân nào nộp đơn I-130 thay bạn phải là người bảo trợ. Người bảo trợ phải là công dân Hoa Kỳ hoặc cư dân thường trú, ít nhất 18 tuổi và đang cư trú tại Hoa Kỳ (hoặc lãnh thổ Hoa Kỳ).

Derek Yang

Tôi là một người nhập cư ở bờ biển Đông cùng với gia đình, sống trong một thị trấn nhỏ. Tôi yêu âm nhạc cổ điển, thích một tách cà phê ngon và có một niềm yêu thích đặc biệt dành cho BMW. Tôi tin vào việc học suốt đời và mong được kết nối với bạn để chia sẻ những trải nghiệm trong cuộc sống của chúng ta. Twitter: @mrderekyang.

Disclosure: We are an Amazon Associate. Some links on this website are affiliate links, which means we may earn a commission or receive a referral fee when you sign up or make a purchase through those links.

Related Posts

Không tìm thấy những gì bạn muốn?
Vui lòng thử công cụ tìm kiếm mạnh mẽ của chúng tôi.

Comments

Leave a Reply

Stock images sponsored by depositphotos.com