Pag-unawa sa mga Kinakailangan at Responsibilidad sa Pagpirma ng “Affidavit of Support” (Form I-864)

USCIS

EN ES FR KO VI

Ang pag-iimigrasyon batay sa pamilya, pati na rin ang ilang pag-iimigrasyon batay sa trabaho sa tiyak na mga sitwasyon, ay nangangailangan ng pagsusumite ng Affidavit of Support (Form I-864). Isang legal na kontrata ito na nagtitiyak ng pananagutan ng sponsor sa pinag-aapplyang immigrant. Nakapangako ang sponsor na susuportahan ang aplikante sa pinansyal na aspeto hanggang sila ay maging mamamayan ng U.S. o magtrabaho sa U.S. nang 40 quarters, upang hindi sila maging pasanin sa pamahalaan ng U.S.

Mga kinakailangang kita

Para sa karamihan ng mga tao upang maging sponsor at pumirma sa Affidavit of Support, ang kabuuang kita ng kanilang sambahayan (kasama ang pinag-aapplyan) ay dapat hindi bababa sa 125% ng U.S. Department of Health and Human Services Poverty Guidelines. Gayunpaman, kung ang sponsor ay isang miyembrong aktibo ng military, 100% ay sapat na. Kasama sa “laki ng sambahayan” ang sponsor at ang pinag-aapplyan, kaya ang minimum na laki ng sambahayan ay dalawang tao, kasama ang sponsor at ang aplikanteng pinag-aapplyan.

Narito ang kinakailangang halaga para sa mga residente ng 48 contiguous states, o DC, Puerto Rico, the U.S. Virgin Islands, Guam, at ang Commonwealth of the Northern Mariana Islands. Kung ikaw naman ay residente ng Alaska o Hawaii, medyo mas mataas ang kinakailangan.

2023/2024 Mga Kinakailangang Pinansyal para sa Affidavit of Support
(Hindi kasama ang mga residente ng Alaska o Hawaii)

Laki ng Sambahayan Poverty Line × 100%
(Miyembrong Aktibo ng Military)
Poverty Line × 125%
(Iba pang mga Sponsors)
2 $19,720 $24,650
3 $24,860 $31,075
4 $30,000 $37,500
5 $35,140 $43,925
6 $40,280 $50,350
7 $45,420 $56,775
8 $50,560 $63,200
Bawat Karagdagang Tao Dagdag na $5,140 Dagdag na $6,425

Kung hindi sapat ang kita ng sponsor, maaaring gamitin ang iba pang ari-arian tulad ng savings, stocks, o real estate upang palakasin ang kita. Ang halaga ng mga ari-ariang ito ay dapat hindi bababa sa limang beses ng pagkakaiba sa pagitan ng kinakailangang kita at ang aktwal na kita ng sponsor. Gayunpaman, kung ang isang mamamayan ng U.S. ang nagsponsor sa kanilang asawa o mga anak na labing-walong taong gulang pataas, ang halaga ng ari-arian ay dapat lamang takpan ang tatlong beses na pagkakaiba. Sa kaso naman ng isang mamamayang U.S. na mag-aampon ng dayuhang batang ulila, kailangan lamang takpan ang natitirang halaga. Bukod pa rito, pinapayagan din ang pagkakaroon ng maraming sponsors (co-sponsors).

May mga nagtatanong kung pwede bang gamitin ang kanilang ari-arian bilang garantiya. Ang netong halaga ng bahay ay maaaring gamitin para sa pananalapi. Tinutukoy dito ang halaga ng bahay minus ang natitirang mortgage. Kailangan mong magbigay ng impormasyon gaya ng appraisal ng bahay (mula sa isang lisensyadong appraiser), titulo, at mortgage statement (kung may natitirang balanse sa mortgage).

Pwede ba ang mga benepisyo mula sa pagkawala ng trabaho?

May mga nagtatanong: “Alam ko na ang mga benepisyo mula sa pagkawala ng trabaho ay itinuturing na taxable income, pero pwede ko ba silang gamitin sa pagpirma ng Affidavit of Support?”

Wala akong natagpuang tiyak na mga tagubilin sa pinakabagong USCIS Policy Manual. Gayunpaman, ang bersyon noong 2006 ay nagsasabing kapag sinasagutan ang Form I-864:

The sponsor may, of course, rely on retirement benefits, unemployment compensation, workman’s compensation, or other benefits that the sponsor has received, that must be included as taxable income. The duration of the sponsor’s eligibility for these benefits may be relevant in determining the sponsor’s ability to maintain his or her income over time.

(Pwede naman gamitin ng sponsor ang mga retirement benefits, unemployment compensation, workman’s compensation, o iba pang benepisyo na natanggap ng sponsor, na dapat isama bilang taxable income. Ang tagal ng kwalipikasyon ng sponsor para sa mga benepisyong ito ay maaaring may kinalaman sa pagtukoy kung kaya nitong panatilihing maayos ang kita sa loob ng panahon.)

Ibig sabihin nito, (1) maaaring bilangin ang mga benepisyo mula sa pagkawala ng trabaho bilang kita, ngunit (2) titingnan din ng USCIS kung ang iyong kita ay matatag, kasama na ang haba ng panahon na pwede kang tumanggap ng mga benepisyong ito. Dahil dito, inirekomenda ng isang immigration attorney mula sa JQK Law Firm sa Los Angeles sa YouTube video na ito na hindi isama ang mga benepisyong mula sa pagkawala ng trabaho sa Form I-864, dahil may katapusan ang mga ito at hindi itinuturing na “continuing income.”

Q: Can we show as income from unemployment insurance?

(Tanong: Pwede bang ituring ang unemployment insurance bilang kita?)

A: No. I’m assuming you’re talking about the Affidavit of Support. When you’re going to show financial documents for an Affidavit of Support Form I-864, you have to show continued income. Unemployment income has an end date to it. So that’s not something you use. It’s really just work income that you’re getting. That’s what you should use for the Affidavit of Support.

(Sagot: Hindi. Akala ko’y tinutukoy mo ang Affidavit of Support. Kapag magpapakita ka ng mga dokumento sa pinansyal para sa Affidavit of Support na Form I-864, kailangan mong ipakita ang patuloy na kita. Ang kita mula sa unemployment ay may petsang katapusan. Kaya hindi ito dapat gamitin. Sa halip, ang dapat gamitin ay ang kita mula sa trabaho. Yan ang dapat gamitin sa Affidavit of Support.)

Bukod sa mga benepisyo mula sa pagkawala ng trabaho, maaari ding gamitin sa pagkuwenta ng kita ang mga benepisyong mula sa life insurance, Social Security Disability Income (SSDI), child support, at mga legal na settlement.

Tungkulin ng sponsor

Tulad ng sinasabi ng pangalan, ang sinumang pumipirma ng “Affidavit of Support” ay nagbibigay ng “financial support” sa aplikante. Ang “Affidavit of Support” ay isang legal na kontrata, at kung gagamit ang aplikante ng mga benepisyo mula sa pamahalaan, may karapatan ang pamahalaan na hingin ang kabayaran mula sa sponsor. Ito’y pananagutan ng pagiging sponsor hanggang sa:

 • ang aplikante ay maging mamamayan ng U.S., o
 • ang aplikante ay magtrabaho sa U.S. nang sampung taon, o
 • ang kahit sinong sa kanilang dalawa ng aplikante o sponsor ay namatay, o
 • ang aplikante ay nagpahinga ng kanilang green card at umalis sa U.S.

Kung ikaw ay nagsusponsor ng iyong asawa, tandaan na ang pagkakaroon ng diborsyo ay hindi nagtatapos ng iyong responsibilidad bilang sponsor. Kahit na magkaroon ka ng diborsyo sa hinaharap, ikaw pa rin ang mananagot para sa anumang benepisyo mula sa pamahalaan na ginamit ng iyong dating asawa, hangga’t hindi pa sila naging mamamayan ng U.S., hindi pa nagtrabaho sa U.S. nang sampung taon, hindi pa namatay, o hindi pa ibinigay ang kanilang green card at umalis na sa bansa.

Ano ang aking pananagutan?

Ayon sa mga panuntunan ng USCIS, ang mga sumusunod na benepisyong programa ay nabibilang sa Federal Means-Tested Public Benefits, at kung ginamit ito ng isponsoradong tao, maaaring hingin ng pamahalaan ang kabayaran mula sa sponsor:

 • Food stamps
 • Medicaid
 • Supplemental Security Income (SSI)
 • Temporary Assistance for Needy Families (TANF)
 • State Children’s Health Insurance Program (SCHIP)

Bukod pa rito, maaaring may mga benepisyong programa na inaalok ng mga pamahalaang estado na kailangan ding sumailalim sa Means-Tested, at maaaring may karapatan din ang pamahalaan na hingin ang kabayaran mula sa sponsor. Kung hindi tiyak, maaaring makipag-ugnayan sa ahensiyang pamahalaan na nagbibigay ng partikular na programa para sa kalinawan.

Ano ang hindi ko kailangang panagutan?

 • Emergency Medicaid
 • Mga pansamantalang tulong sa mga emergency na hindi pera
 • Emergency Medicaid
 • Mga pansamantalang tulong sa mga emergency na hindi pera
 • Programa ng school lunch
 • Bakuna at paggamot sa mga nakakahawang sakit
 • Financial aid para sa higher education
 • Mga tulong sa adopsyon at foster care
 • Head Start programs para sa early education
 • Mga programa sa ilalim ng Elementary and Secondary Education Act (ESEA)
 • Mga programa para sa workforce training

Kailangan ko bang isumite ang I-864?

Ang mga tagubilin sa pagpuno ng Form I-864 ay nagbibigay ng malinaw na gabay tungkol dito:

 • Lahat ng imigrante batay sa pamilya at mga immediate relative ay kailangang magsumite ng Form I-864.
 • Ang mga imigrante batay sa trabaho na may kamag-anak na employer o may kamag-anak na may-ari ng 5% o higit sa kumpanya ay kailangang magsumite ng Form I-864. Ang ibang mga imigrante batay sa trabaho ay hindi kailangang magsumite ng Form I-864.

Mga exemption:

 • Ang mga imigrante na nakakuha ng 40 qualifying quarters ng trabaho sa U.S. ay hindi kailangang magkaroon ng financial sponsorship.
 • Ang mga imigrante na agad-agad na maging mamamayan ng U.S. pagkatapos mag-imigrate ay hindi kailangang magsumite ng Form I-864 (halimbawa, ang mga bata na ipinanganak sa ibang bansa ng mga mamamayang U.S.).
 • Ang mga balo, balo na lalaki, at mga inabuso na asawa at anak na inaprubahan para sa Form I-360 ay hindi kailangang magkaroon ng financial sponsorship.

Sino ang kailangang pumirma sa I-864?

Ganito ang paliwanag ng website ng USCIS:

Kung ikaw ay nag-file ng petisyon para sa immigrant visa para sa iyong kamag-anak, ikaw ang dapat na maging sponsor. Kailangan mo ring may edad na hindi bababa sa 18 taong gulang at mamamayan o permanent resident ng U.S. Kailangan mo may sariling tirahan sa Estados Unidos o sa isang teritoryo o possession ng Estados Unidos. Karaniwan, ibig sabihin nito ay dapat ikaw ay talagang naninirahan sa Estados Unidos, o sa isang teritoryo o possession, upang maging isang sponsor. Kung ikaw ay naninirahan sa ibang bansa, maaari ka pa ring maging eligible na maging sponsor kung maipakita mo na ang iyong tirahan sa ibang bansa ay pansamantalang lamang, at ikaw ay mayroon pa ring sariling tirahan sa Estados Unidos.

Para sa imigrasyong batay sa pamilya, ang kamag-anak na nagsumite ng petisyon na I-130 para sa iyo ay dapat na maging sponsor. Ang sponsor ay dapat na mamamayan o permanent resident ng U.S. na may edad na hindi bababa sa 18 taong gulang at naninirahan sa Estados Unidos (o sa isang teritoryo ng U.S.).

Derek Yang

Ako'y isang imigrante sa East Coast kasama ang aking pamilya na nakatira sa isang maliit na bayan. Mahal ko ang klasikal na musika, nasisiyahan sa isang magandang tasa ng kape, at may hilig sa BMW. Naniniwala ako sa habambuhay na pag-aaral at naghahangad makipag-ugnayan sa inyo upang ibahagi ang ating mga karanasan sa buhay. Twitter: @mrderekyang.

Disclosure: We are an Amazon Associate. Some links on this website are affiliate links, which means we may earn a commission or receive a referral fee when you sign up or make a purchase through those links.

Related Posts

Hindi mo natagpuan ang hinahanap mo?
Subukan ang aming malakas na tool sa paghahanap!

Comments

Leave a Reply

Stock images sponsored by depositphotos.com